Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zoople Velsen hanteert de algemene voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Aanvullende voorwaarden Zoople Velsen B.V. op Algemene Voorwaarden Kinderopvang (Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, 2016).

Betaling
Betalingsvoorwaarden peuteropvang
De kosten voor opvang worden vooruit betaald, in de maand vóór de opvangmaand. In juli en augustus worden er geen opvangkosten in rekening gebracht.

Het maandtarief is gebaseerd op 40 weken opvang per jaar. Er is geen recht op opvang en/of geld terugvraag tijdens de schoolvakanties, dit is in het bepalen van het tarief meegenomen.

Betalingsvoorwaarden BSO
De kosten voor opvang worden vooruit betaald, in de maand vóór de opvangmaand. Bij een contract van 51 weken wordt er elke maand een factuur gestuurd. Bij een 40 weken contract worden er in juli en augustus geen opvangkosten in rekening gebracht.

Betalingswijze peuteropvang/BSO
De betaling dient in principe plaats te vinden door middel van een machtiging tot automatische incasso. De vooruitbetaling wordt tussen de 25e en 30e  van de maand wordt de betaling geïnd.

Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de contractant per ommegaande zelf voor betaling zorg te dragen.

Bij een betalingsachterstand geldt artikel 17 van de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Als de ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting (artikel 10 van de Algemene Voorwaarden BMK) zijn wij genoodzaakt uw kind de toegang tot de peuteropvang te weigeren en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Voorts kan Zoople Velsen, indien de contractant in de betalingsverplichting tekortschiet, om die reden deze overeenkomst opzeggen. Zoople Velsen  zal in dit geval bij opzegging van de overeenkomst, de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan.

Overmacht
Zoople  is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze aanvullende voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop Zoople Velsen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zoople Velsen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval: staking (ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs), bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van Zoople Velsen , een (tijdelijk) tekort aan pedagogisch werkers, brand, bedrijfs- en technische storingen enz. In geval van overmacht zal Zoople Velsen  daarvan onverwijld mededeling doen. Overmacht ontslaat Zoople Velsen van de uitvoeringsplicht van de Overeenkomst. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

Wijziging aanvullende algemene voorwaarden
Zoople heeft het recht de Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Zoople zal de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden ten minste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan ouder meedelen. Als de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden.

Informatieverstrekking
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. Deze is gepubliceerd op de website: www.zooplevelsen.nl

Op de website is ook o.a. het  pedagogisch beleid terug te vinden.

Tenslotte hebben alle locaties een eigen werkplan. Deze is op te vragen op de locatie waar het kind geplaatst is.