Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Peuteropvang Velsen hanteert de algemene voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Aanvullende voorwaarden Peuteropvang op Algemene Voorwaarden Kinderopvang van Peuteropvang Velsen B.V.
(Brancheorganisatie Maatschappelijke  Kinderopvang 2017)

1.    Openingstijden
Peuteropvang Velsen (PO Velsen) biedt opvang voor peuters vanaf 2 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar.
De peuterovang zijn 40 weken per jaar geopend. Hierbij volgt PO Velsen de adviesdata van de schoolvakanties van de overheid.
Voor Buitenschoolse opvang gelden dezelfde schoolweken. Vakantieopvang is mogelijk in de 12 basisschool-vakantieweken. De peuteropvang zijn 4 uur per dagdeel geopend. Per locatie kan de begintijd per dagdeel verschillen. De tijden staan op de website.

PO Velsen behoudt zich het recht om  twee dagen per jaar te sluiten. Deze dagen worden gebruikt als studiedag of voor calamiteiten. Als het een studiedag betreft wordt dit ruim van te voren aangegeven.

2.    De plaatsingsprocedure
Ouders kunnen hun kind vanaf de geboorte aanmelden. Wanneer een kind 2 jaar is (met recht op kinderopvangtoeslag)  of 2,5 jaar (geen recht op kinderopvangtoeslag)  én er plaats is op de peuteropvang , wordt  de ouders een voorstel voor plaatsing gedaan.

Bij plaatsing gelden de volgende regels:

 • In principe plaatsen we kinderen op basis van inschrijfdatum.

Daarbij houden we rekening met:

 • Kinderen met een VVE indicatie via het consultatiebureau,
 • Broertjes of zusjes van kinderen die al geplaatst zijn,
 • Kinderen met een VVE-indicatie plaatsen we bij voorkeur direct 4 dagdelen.
 • We plaatsen peuters niet in een groep waar een nabij familielid pedagogisch medewerker is.

3.    Opzegging/beëindigen van de plaatsing
De plaats wordt automatisch beëindigd als een kind naar de basisschool gaat. Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, per iedere dag van de maand.

De overeenkomst kan door de ouder uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of opgezegd. (peuters@zooplevelsen.nl).

4.    Ruilservice
Voor ouders die peuteropvang afnemen, is het mogelijk om dagdelen te ruilen of een keer een dagdeel extra af te nemen.

Hierbij gelden de volgende afspraken:

 • Ruilen gaat altijd gepland. Als duidelijk is dat een kind een dagdeel niet kan komen, dan kan de ouder tevoren een afspraak maken over een ander dagdeel dat het kind dit dagdeel inhaalt. Dit kan tot maximaal 2 maanden na de datum dat het kind afwezig was.
 • Ruilen of een extra dagdeel afnemen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Vaak moet hiervoor een ander kind afwezig zijn (in de praktijk is het daardoor zeer beperkt mogelijk om te ruilen).
 • Dagen waarop geen opvang plaatsvindt, kunnen niet worden geruild. (bijvoorbeeld als de opvangdag op een wettelijke feestdag valt)
 • Als het kind ziek is op het dagdeel dat hij of zij extra zou komen, komt de ruiling te vervallen.
 • Voor dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn geruild zijn geldt geen recht op compensatie of restitutie.
 • Wanneer ouders een extra dagdeel afnemen moeten zij hiervoor het reguliere uurtarief betalen en worden de genoten uren achteraf gefactureerd.

5.    Betaling
De peuteropvangen zijn 40 weken per jaar geopend. De betaling wordt in 10 gelijke termijnen per jaar vooruit betaald. Ditzelfde geldt voor de 40 schoolweken dat de buitenschoolse opvang is geopend (contract exclusief vakantieopvang).

5.1        Kinderopvangtoeslag, gemeentelijke tegemoetkoming en VVE

 1. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en voor het doorgeven van wijzigingen als de persoonlijke situatie verandert.

 1. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt aan PO Velsen uitbetaald. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte gegevens en het tijdig doorgeven van wijzigingen als de persoonlijke situatie verandert. De bevoegde instanties kunnen controles uitvoeren bij PO Velsen t.a.v. het recht op kinderopvangtoeslag en/of op de gemeentelijke tegemoetkoming.

 1. Ouders wiens kind recht heeft op VVE (via indicatie van de jgz)met kinderopvangtoeslag (KOT). Ouders betalen de eerste twee dagdelen zoals bij punt 1. Voor VVE plaatsingen geldt dat het 3e en 4e dagdeel door de gemeente wordt vergoed. Hiervoor is een indicatie van jgz nodig.
 2. Ouders wiens kind recht heeft op VVE (via indicatie van de jgz) zonder  Ouders betalen de eerste twee dagdelen zoals bij punt 2. Voor VVE plaatsingen geldt dat het 3e en 4e dagdeel door de gemeente wordt vergoed. Hiervoor is een indicatie van jgz nodig.

5.2           Betalingsvoorwaarden
De kosten voor opvang worden vooruit betaald, in de maand vóór de opvangmaand. In juli en augustus worden er geen opvangkosten in rekening gebracht.

Het maandtarief is gebaseerd op 40 weken opvang per jaar. Er is geen recht op opvang en/of geld terugvraag tijdens de schoolvakanties, dit is in het bepalen van het tarief meegenomen.

5.3        Betalingswijze
De betaling dient in principe plaats te vinden door middel van een machtiging tot automatische incasso. De vooruitbetaling wordt tussen de 25e en 30e  van de maand wordt de betaling geïnd. Indien u een factuur wenst berekenen wij € 2,50 administratiekosten. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de contractant per ommegaande zelf voor betaling zorg te dragen. Bij een geweigerde of gestorneerde incassoafschrijving is PO Velsen gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen. Bij een betalingsachterstand geldt artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.
Als de ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting (artikel 10 van de Algemene Voorwaarden) zijn wij genoodzaakt uw kind de toegang tot de peuteropvang te weigeren en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Voorts kan PO Velsen, indien de contractant in de betalingsverplichting tekortschiet , om die reden deze overeenkomst opzeggen. PO Velsen zal  in dit geval bij opzegging van de overeenkomst, de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan.

6.    Overmacht
Peuteropvang Velsen  is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze aanvullende voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop PO Velsen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PO Velsen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval: staking (ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs), bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van PO Velsen, een (tijdelijk) tekort aan pedagogisch werkers, brand, bedrijfs- en technische storingen enz. In geval van overmacht zal PO Velsen daarvan onverwijld mededeling doen. Overmacht ontslaat PO Velsen van de uitvoeringsplicht van de Overeenkomst. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

7.    Wijziging aanvullende Algemene voorwaarden
Peuteropvang Velsen heeft het recht de Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Peuteropvang Velsen zal de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden ten minste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan ouder meedelen. Als de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden.

8.    Informatieverstrekking
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. Deze is gepubliceerd op de website:  www.zooplevelsen.nl

Op de website is ook o.a. het  pedagogisch beleid terug te vinden.

Tenslotte hebben alle locatie een eigen locatiewerkplan. Deze is op te vragen op de locatie waar een kind geplaatst is.

Aanvullende voorwaarden BSO op Algemene Voorwaarden Kinderopvang van Peuteropvang Velsen B.V.
(Brancheorganisatie Kinderopvang 2016)

1. Openingstijden
Peuteropvang  Velsen biedt buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
De buitenschoolse opvang is 51 weken per jaar geopend. Afhankelijk van het pakket kan er gekozen worden voor opvang tijdens de schoolweken, dit zijn 40 weken per jaar. Vakantieopvang is mogelijk in de 11 basisschool-vakantieweken. De dagen tussen Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de BSO gesloten.
• All-in pakket, opvang gedurende 51 weken
• Schoolweken pakket, gedurende 40 weken per jaar, 11 weken vakantie conform basisschool vakantieweken
• Vakantieweken pakket, opvang alleen gedurende de basisschool vakantieweken.

Kindplaats buitenschoolse opvang ( BSO all- in pakket)
Een kindplaats bestaat uit maximaal vijf middagen per kalenderjaar aansluitend op de reguliere eindtijd van de schooldagen en gedurende de 11 schoolvakantieweken maximaal 5 hele dagen per kalenderjaar. Afname is mogelijk vanaf één middag tot vijf middagen in de schoolweken of vanaf één hele vakantiedag tot 5 hele vakantiedagen per schoolvakantieweek conform de vakantieweken van de basisscholen in uw woonplaats. Leidend is het vakantierooster voor de regio Noord. De opvang wordt geboden tijdens de reguliere openingstijden van de BSO en is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar totdat het voortgezet onderwijs begint.

Kindplaats buitenschoolse opvang in het schoolwekenpakket (BSO schoolweken)
Een kindplaats bestaat uit maximaal vijf middagen gedurende 40 weken per kalenderjaar aansluitend op de reguliere eindtijd van de schooldagen. Afname is mogelijk vanaf één vaste dag tot vijf dagen per week. De opvang wordt geboden tijdens de reguliere openingstijden van de BSO en is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar totdat het voortgezet onderwijs begint.

Kindplaats buitenschoolse opvang in het vakantiewekenpakket (BSO vakantieweken)
Een kindplaats bestaat uit vijf hele dagen gedurende 11 schoolvakantieweken per kalenderjaar. Afname is mogelijk vanaf één hele vakantiedag tot vijf dagen per schoolvakantieweek conform de basisschool vakantieweken van de basisscholen in uw woonplaats. Leidend is het vakantierooster voor de regio Noord. De opvang wordt geboden tijdens de reguliere openingstijden van de BSO en is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar totdat het voortgezet onderwijs begint.

Kindplaats buitenschoolse opvang voor school (BSO voorschoolse)
Een kindplaats bestaat uit opvang op maximaal vijf ochtenden per week gedurende 40 weken per kalenderjaar op schooldagen van opening tot aanvang schooltijd.

Ouders die naast voorschoolse opvang ook buitenschoolse opvang in schoolvakantieweken afnemen middels een all-in pakket kunnen in schoolvakantieweken vervroegde opvang afnemen ten aanzien van de reguliere openingstijd. De opvang is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar totdat het voortgezet onderwijs begint.

Opening- en sluitingstijden
Voor opvangdagen die vallen op een algemeen erkende feestdag, zoals hieronder vermeld, krijgt u geen ruil- en inhaaldagen of (financiële) restitutie.
Het gaat hierbij om de volgende algemeen erkende feestdagen:
• Nieuwjaarsdag
• Tweede Paasdag
• Koningsdag
• Bevrijdingsdag ( eens per 5 jaar)
• Hemelvaartsdag
• 2e Pinksterdag
• 1e – en 2e kerstdag
De dagen tussen Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de BSO gesloten.

2. Opzegging/beëindigen van de plaatsing
De plaats wordt automatisch beëindigd als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, per iedere dag van de maand.
De overeenkomst kan door de ouder uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of opgezegd. (planning@zooplevelsen.nl).

3. Ruilservice
Voor ouders die BSO afnemen, is het mogelijk om dagdelen te ruilen of een keer een dagdeel extra af te nemen.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
• Het kan voorkomen dat er een enkele dag geen gebruik wordt gemaakt van de opvang.
Het kind moet uiterlijk 4 dagen voor de opvang dag afgemeld worden.
• Ruilen gaat altijd gepland. Als duidelijk is dat een kind een dagdeel niet kan komen, dan kan de ouder tevoren een afspraak maken over een ander dagdeel dat het kind dit dagdeel inhaalt. Dit kan tot maximaal 4 maanden na de datum dat het kind afwezig was.
• 2 weken voor de inhaaldag zullen wij bevestigen aan de ouder of de ruildag gehonoreerd kan worden.
• Ruilen of een extra dagdeel afnemen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Vaak moet hiervoor een ander kind afwezig zijn (in de praktijk is het daardoor zeer beperkt mogelijk om te ruilen).
• Dagen waarop geen opvang plaatsvindt, kunnen niet worden geruild. (bijvoorbeeld als de opvang dag op een wettelijke feestdag valt)
• Als het kind ziek is op het dagdeel dat hij of zij extra zou komen, komt de ruiling te vervallen.
• Voor dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn geruild zijn geldt geen recht op compensatie of restitutie.
• Wanneer ouders een extra dagdeel afnemen moeten zij hiervoor het reguliere uurtarief betalen en worden de genoten uren achteraf gefactureerd.

4. Betaling
De bso’s zijn 51 weken per jaar geopend. De betaling wordt in 12 gelijke termijnen per jaar vooruit betaald. Heeft u een contract voor de schoolweken dan berekenen wij 10 gelijke termijnen per jaar op basis van de 40 schoolweken dat de buitenschoolse opvang is geopend (contract exclusief vakantieopvang). Heeft u een contract voor de vakantieweken berekenen wij het aantal weken dat uw kind gebruik maakt van de BSO, dit wordt dan vooruit (voor de vakantie) berekend.

4.1 Betalingsvoorwaarden
De betaling dient plaats te vinden door middel van een machtiging tot automatische incasso. De vooruitbetaling wordt rond de 1e van de maand geïnd.

Wanneer de automatische incasso niet gelukt is, wordt binnen twee weken nogmaals geïncasseerd.
Als na de tweede incasso de verschuldigde betaling niet door POV is ontvangen, krijgt de consument een herinnering met de mogelijkheid om binnen twee weken alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, met de waarschuwing dat bij uitblijven van de betaling de overeenkomst kan worden opgezegd en de vordering uit handen gegeven wordt aan een incassobureau.
Indien de vordering overgedragen wordt aan het incassobureau, wordt naast de wettelijke rente ook de gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten in rekening gebracht. De kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 48,40.
Jaarlijks ontvangt de consument per e-mail een jaaropgave van de betaalde opvang.

5. Kinderopvangtoeslag Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag
(KOT)
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en voor het doorgeven van wijzigingen als de persoonlijke situatie verandert.

6. Overmacht
Peuteropvang Velsen is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze aanvullende voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop PO Velsen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PO Velsen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval: staking (ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs), bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van PO Velsen, een (tijdelijk) tekort aan pedagogisch werkers, brand, bedrijfs- en technische storingen enz. In geval van overmacht zal PO Velsen daarvan onverwijld mededeling doen. Overmacht ontslaat PO Velsen van de uitvoeringsplicht van de Overeenkomst. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

7. Wijziging aanvullende Algemene voorwaarden
Peuteropvang Velsen heeft het recht de Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Peuteropvang Velsen zal de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden ten minste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan ouder meedelen. Als de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de overeenkomst, dan heeft ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden.

8. Informatieverstrekking
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze is gepubliceerd op de website: www.zooplevelsen.nl
Op de website zijn alle beleidstukken terug te vinden.

9. De dienstverlening
POV is verantwoordelijk voor het kind vanaf het moment dat het kind van school wordt opgehaald of-indien het kind zelfstandig naar de buitenschoolse opvang gaat – aankomt op de buitenschoolse opvang tot het moment dat de ouder zijn/haar kind ophaalt van de opvang én de groepsleiding het kind aan de ouder heeft overgedragen, tenzij met de ouder schriftelijk is afgesproken dat het kind alleen naar huis mag.

Bij de BSO wordt het kind door POV van school gehaald en naar de BSO gebracht, tenzij met de ouder schriftelijk is overeengekomen dat het kind zelfstandig naar de BSO mag komen.

Met het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst geeft de ouder hiervoor toestemming.

Met halen van school wordt bedoeld: het schoolgebouw, waar het kind normaal gesproken het onderwijs ontvangt.
Het kind dient door de ouder opgehaald te worden van de buitenschoolse opvang, tenzij met toestemming van de ouder zijn/haar kind door een ander opgehaald wordt. Als het kind op eigen gelegenheid naar huis mag, moet de ouder hiervoor schriftelijk zijn/haar toestemming geven. Het kind meldt zich af bij de pedagogisch medewerker.

In het geval dat POV BSO aanbiedt in een schoolgebouw waar sprake is van inhoudelijke samenwerking met groepsleerkrachten van de school, kan het voorkomen dat informatie over kinderen tussen pedagogisch medewerker en groepsleerkracht, in het belang van het kind, uitgewisseld wordt. De mate waarin en de wijze waarop de informatieoverdracht plaatsvindt, staat beschreven in het pedagogisch werkplan van het betreffende locatie.